بیخودی پرسه زدیم صبحمان شب بشود،بیخودی حرص زدیم سهممان کم نشود، ماخداراباخود،سردعوا بردیم و قسمهاخوردیم،مابهم بدکردیم، مابهم بدگفتیم، ماحقیقتهارا زیرپاله کردیم،
وچقدرحظ بردیم که زرنگی کردیم،
روی هرحادثه ای حرفی ازپول زدیم،
ازشمامی پرسم،ماکه راگول زدیم؟
/ 0 نظر / 11 بازدید