میگن اگه یک چیزی رو از ته دل بخوای و هدفت رو واضح و کامل مشخص کنی و برای رسیدن به آن با تمام نیرو و انرژی دست به دامن کائنات شوی و همینطور فرت و فرت موج مثبت بفرستی، حتما و حتما به آن می رسی

!!!خواستم بگم غلطهِ ! شما باور نکنید
/ 1 نظر / 13 بازدید
هادی

خودمان میدانستیم :دی