یکی از سخت ترین کارا

پاک کردن مسیج هایی که یه روزی

برات یه دنیا معنی داشته...