اگر دنیــــــا برعکس بود فرار مغز‌ها نداشتیم ... ورود مغزها داشتیم ...!