مـــآ کـه هـــَر جـــآ دَهـَنـمون ســرویــس میــشــه میـگــَن امتــحــآن الهــیه
اگــه اینجــوریـه ؟ پــَس مــَن دکتــرای الاهیــآت گـِرفــتـــَم:)