حاضر‌جوابی *داریوش ارجمند* در برنامه تلویزیون...!!

*اولین سوال مجری*
چرا هر چی ...اسمه خوبه مال خانوماست...؟؟!!
خورشید خانوم،مهتاب خانوم...!!
هرچی اسم بده مال آقایونه...؟؟!!
آقا خرسه،آقا گرگه...!!

مهمان:
*داریوش ارجمند*
... چون هیچ وقت در طول تاریخ...!!
ده تا زن با قمه از روی دیوار باغی نپریدند...!!
و به پنج تا مرد تجاوز نکردند...!!

منبع=شوکران