فقط یک اصفهانی می تونه یک جمله با 20 فعل بسازد:
داشتم می رفتم برم، دیدم گرفت نشست، گفتم بذار بپرسم بیبینم میاد نیمیاد، دیدم میگد نیمیخوام بیام بذار برم بیگیرم بخوابم!