بالا نمی اید این نفس نیمه

 

تو مگر هوا بودی

 

که در نبودنت

 

اهسته اهسته دارم خفه می شوم